یک بحث علمی — Site Title

خانم عباسی عزیز  🌹 ، حرفهای جناب دکتر هلاگویی عزیز   خیلی خوب و زیباست   ولی در خیلی از موارد اشتباه کرده و با اجازه شما ✂ وقتی میگه :  بخاطر هیچکس یعنی شامل خودش نمی شه چون خودش هم مثل امثال سعدی همه ساله پند مردوم میدهد و خود نمیکند گوش زمانی که به همسرش […]

یک بحث علمی — Site Title

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s