دوستان عزیز ☕🍉🍇🍒🌹 یه بیت شعر ما را دعوت کنید

  • نویسندهAli Kargar Abbasi Salehi عالی بود ممنون 💝💯👏تو آن جام نابی که سر مستی از توستسرای محبت،همه

Abbasi Salehiما عدم هاییم و هستی ها نماتو وجود مطلق و هستیه ما🥀

۲

 • هستی از توستترا می پرستم تو ای هستی منشرابم تویی تو،تو ای مستی مننگاه تو شاید،بهار تازه باشدبهارم توییتو،تو سر مستی منچو باران بیاید،تو دریای من باشهمه تکیه گاهم،تو فردای من باشجهانی پر از عشق به منهدیه کردیجهانم توییتو،تو دنیای من باشترا می پرستم تو ای هستی منشرابم توییتو،تو ای مستی مننظافتیان۱
   • پسند
   •  · پاسخ
   •  · 3 روزپاسخی بنویسید…
 • Bahereh Shafieiیکی را داده اند صد ناز و نعمتیکی را لقمه ای آغشته در خون۳
  • نویسندهAli Kargar Bahereh Shafiei ممنون ، ✨بد نبود ولییکی درد و یکی درمان پسنددیکی وصل و یکی هجران پسنددمن از درمان و درد و وصل و هجرانپسندم آنچه را جانان پسندد
  •  پسندد💞۲
   • پسند
   •  · پاسخ
   •  · 1 هفتهپاسخی بنویسید…
 • Mohamad Mazloomiهر کس به تماشایی رفتند به صحراییما را که تو منظوری خاطر نرود جاییسعدی۳
  • نویسندهAli Kargar Mohamad Mazloomi 💯🌹 مرحبا حبیبی گفتم زدولت عشق ؟گفتا که کودتا شدگفتم رقیب پس چی؟گفتا که کله پا شدگفتم کجاست لیلی؟مشغول دلربایی؟گفتا شده ستاره در فیلم سینماییگفتم بگو زخالش؟آن خال آتش افروزگفتا عمل نموده دیروز یا پریروزگفتم بگو زمویش گفتا که مش نمودهگفتم بگو زیارش گفتا ولش نمودهگفتم چرا؟چگونه؟عاقل شدست مجنون؟گفتا شدید گشته معتاد گرد افیونگفتم کجاست جمشید؟جام جهان نمایش؟گفتا خریده قسطی تلویزیون به جایشگفتم بگو زساقی حالا شدست چه کاره؟گفتا شدست منشی در دفتر اداره😂https://giphy.com/gifs/goat-3oEduEHZ2ZLeCyTXPiPause GIF,,,

Shahin Mamdohiدستم بكير كَز غم أيام خسته ام نازم بكش كه عاشق أم و دل شكسته ام

۱

 • پسند
 •  · پاسخ
 •  · دیدن ترجمه
 •  · 1 هفته
 • نویسندهAli Kargar ,, Shahin Mamdohi عالی ممنون 👏صبر ایوب را تو پایان میدهی / بر محمد دین و قرآن میدهیازدم تو بود عیسی جان گرفت / چوب موسی نیل را برهان گرفتای امید عاشقان نا امید / موی نوح از دوریت گشته سپیدهرسه حرف عشق را معنا توی / از صفاتت جوهر دریا تهیتو همه حاجات را کردی روا / گوش کن بر حاجت بی ادعابر اسیری آمدمبودم امیر /جان مولایم ،عبدالبها،دستم بگیر …

Farah Abasiiچنان با نیک وبد سر کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید وهندو بسوزاند

۳

 • نویسندهAli Kargar … Farah Abasii به به نمره بیست 🍀🌹 روزگار کودکی یادش بخیر یاد شب های خوشو شادش بخیرزندگی مثل سلامی ساده بودزندگانی صبح و زندگانی صبح و شامی ساده بودسفره نان و پنیری داشتیم در نداری چشم سیری داشتیموقت بخشش دست ما لرزش نداشت مال دنیا انقدر ارزش نداشت
  • Aroome Dominoبه هنگام سختی مشو ناامیدکز ابر سیه بارد اب سپید۱
   • پسند
   •  · پاسخ
   •  · 1 هفتهAli Kargar پاسخ داد ·۱ پاسخ
  • Gholamreza Ijad“پای در بند دارم و باری گران به دوش،در حیرتم که شهره به بی بند و باری م.”۱
   • نویسندهAli Kargar …Gholamreza Ijad عالی بود استاد ایجاد یاد مدرسه بخیر همیشه با هم بودیم 💕 من دست بر كمر زده ام از خميدگيجز دست من نكرده كسي دستياري ام۱
    • پسند
    •  · پاسخ
    •  · 1 هفتهپاسخی بنویسید…
  • Pais Adamiاین چه کار’گر‌ تو میخوانی از پس شعر ما *******نبض حال میگیری و احوال ما دست ‘علی۱
   • نویسندهAli KargarPais Adami 💝 ممنون عزیز شاد باش ای عشق خوش سودای ما / ای طبیب جمله علت های ماای دوای نخوت و ناموس ما / ای تو افلاطون و جالینوس ما💞۱
    • پسند
    •  · پاسخ
    •  · 6 روز
    •  · ویرایش شدپاسخی بنویسید…
  • سعید خلیلیتو خودت شعر تری ،چه بگویم ای دوست.برق چشمانت خود، شاه بیتی نیکوست.😊💞💯❤️فی… ادامه …۱
   • پسند
 • برق چشمانت خود، شاه بیتی نیکوست.😊💞💯❤️فی‌البداهه تقدیم به تو دوست گلم۱
  • پسند
  •  · پاسخ
  •  · 1 هفته
  •  · ویرایش شد
  • نویسندهAli Kargarسعید خلیلی ممنون سعید جان💯 💕به درون توست مصریکه تویی شکرستانشچه غم است اگر ز بیرونمدد شکر نداریشده ای غلام صورتبه مثال بت پرستانتو چو یوسفی ولیکنبه درون نظر نداریمولانا👏
  • سعید خلیلیAli Kargarدرود و مهر بیکران علی آقای عشقPlay GIFGIPHY۱
   • پسند
   •  · پاسخ
   •  · 1 هفتهپاسخی بنویسید…
 • Hourvash Rasekhiاز دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست. گر هم گله ای هست دگر حوصله‌ای نیست۱
  • پسند
  •  · پاسخ
  •  · 6 روزAli Kargar پاسخ داد ·۱ پاسخ
 • Hooshang Hooshmandعشق را بی معرفت معنا مکنزر نداری مشت خود را وا مکن۱
  • پسند
  •  · پاسخ
  •  · 6 روزAli Kargar پاسخ داد ·۱ پاسخ
 • Matt Roshاز صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر ***یادگاری مخدر این گنبد دوار بماند۱
  • پسند
  •  · پاسخ
  •  ·

علی مردانییکی را دست حسرت بر بناگوشیکی با آنکه میخواهد در آغوشسعدی

۱

 • نویسندهAli Kargarعلی مردانی احسنت عالی بود 💞احتمالآ یکی از همان نوادگان سعدی اینرا هم گفتهزاغکی قالب پنیری دیداز همان پاستوریزه های سفید!پس به دندان گرفت و پر واز کردروی شاخ چنار مأوا کرداتفاقا ازان محل روباهمی گذشت و شد از پنیر آگاهگفت: اینجا شده فشن تی ویچه ویوئی! چه پرسپکتیوی!محشری در تناسب اندامکشته تیپ توست خاص و عوام ,,

Farhad Sarafrazره آسمان درون استپر عشق را بجنبانپر عشق چون قوی شدغم نردبان نماند(مولانا)

۱

 • نویسندهAli Kargar ,,,,Farhad Sarafraz 🌹عالی بود فرهاد جان مسرور باشی اینم بد نیست ، از آن روزی که اینترنت بنا شدزن

Siamak Sarvastaniجوانی کجایی؟ که یادش بخیر

۱

 • نویسندهAli Kargar ..Siamak Sarvastani …عالی بود 🌹افسوس که ایام جوانی بگذشتآن شور و نشاط آنچنانی بگذشتیک عمر همه صرف دویدن کردیم حالا که رسیدیم ، جوانی بگذشت🥵 علی خدادادی
 • خونه ز مرد خود جدا شدنه چای آماده و نه استکانیدریغ از پختن یک لقمه نانی

   •  · پاسخ
 • جزئی ناشناخته از وجودمبیدار می شود ،انگار با آن سوی زمانپیوند خورده امفرا تر از آنچه که تا کنونبوده ام ؛بسیار دور تر ازهر چهتا حال برای خود ساخته امانسانی دیگردر وجودم بر می خیزد #taizizکه از هیچ چیز نمی ترسد ،کسی که دیگرهیچ غمی پریشانش نمی کند…هر بار که صدایت را می شنومدر هم فرو می ریزم واز نو سا خته می شومچشم به آسمانی باز می کنمکه تا پیش از اینندیده ام …غرق رویایی می شومکه هرگز در عمر خود نداشته ام….صدای تو #Taizizواژه های گمشده ام را به یاد می آورد،انگار کلمات رااز بخش دیگر حیاتدر خاطرمزنده می کنی #فئودور_داستایوفسکیتا بنویسم ؛تا در عاشقانه ترین بخش وجودمزندگی کنم….گویی از نوزاده می شوم ،من هر بارهزار بار از همیشهعاشق ترم…https://giphy.com/gifs/fWNeiDOLSUFspwiNjDPlay GIFGIPHY۱
 • نویسندهAli Kargarنوشتم قلب عاشقم اسیرهنوشته من میرم تا پر بگیره… ادامه …Pause GIFGIPHY ..

نوشتم قلب عاشقم اسیرهنوشته من میرم تا پر بگیرهنوشتم زندگیم بی تو تباههنوشته عشق بی فردا گناههنوشتم روی قلبم پا میزاری؟نوشته این به رسم یادگارینوشتم دستم و بگیر تو دستاتنوشته میگذرم از این تمناتنوشتم بخدا که خود پرستیبت زیبای من تنها تو هستینوشته میشکنم بازم دلت روکه بازم قلب تنگم رو شکستینوشتم حرفاتم مثل نگاهتتو که گفتی نبود چشمم به راهت؟یه عمره قلب تنهام و شکستیولی هر بار یه جور به دل نشستیمن و عاشق ترین کردی تو دنیابه صد ناز و دلی چون سنگ خارافقط می سوزم از طرز نگاهتفراموشم نکن بودم خرابتنوشته میگذرم از یادگارتهمون قلب پر از عشق و گناهتنوشتم من به دنیا دل نبستمبه دنیای دگر هم عاشق هستمنوشته در کمال خود پرستیاز اول گفته‌ام دیوانه هستیعزیزم گر چه من دیوانه هستمبگو ای نازنین پس خود چه هستی؟تو تنهایی و قلب عاشق منچنین در اوج شیدایی شکستیز درد عاقلی‌هایت چه گویمصبو من می‌خورم اما تو مستیتو هم زخم سخن را نوش جان کنتو زیبایی ولی دیوانه هستیقلی فرزندhttps://giphy.com/gifs/lovely-0GvJJ0zFdwEkJrvDzVPause GIFGIPHY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s