چرا مسیح به صلیب کشیده شد ؟

میگفتند باید از ناصره شخص صالحی ظاهر شود.و علامت ثانی اینست که عصای او باید از حدید باشد یعنی با شمشیر باید چوپانی کند حال این مسیح عصای چوبی نیز در دست ندارد. و من جملهء شروط و علامات اینست که باید بر سریر داود بنشیند سلطنت داودی تشکیل نماید حال سریر داود سهل است حتّی حصیر ندارد. و من جملهء شروط ترویج جمیع احکام توراتست حال بکلّی احکام تورات را نسخ کرده حتّی سبت را شکسته و حال آنکه نصّ توراتست که اگر نفسی ادّعای نبوّت کند و معجزات نیز ظاهر کند ولی سبت را بشکند او را بکشید. و منجملهء شروط اینست که در زمان سلطنت او عدالت بدرجه‌ای رسد که عدل و حقّ از عالم انسان بعالم حیوان سرایت نماید مار و موش باهم در یک حفره مأوی نمایند و باز و کبک در یک آشیانه لانه کنند و شیر و آهو در یک چراگاه بچرند و گرگ و میش از یک چشمه بنوشند حال ظلم و عدوان در زمان او بدرجه‌ای رسیده که خود او را بصلیب زنند.و از جملهء شروط اینست که در زمان مسیح باید یهود سرفراز گردند و غالب بر جمیع امم عالم شوند حال یهود در کمال ذلّت اسیر و ذلیل دولت رومانند، پس چگونه این مسیح موعود توراتست؟ چنین اعتراض بر آن شمس حقیقت مینمودند و حال آنکه آن روح الهی موعود تورات بود ولی چون یهود معنی این علامات و شروط را نمی‌فهمیدند کلمة اللّه را بصلیب زدند. امّا بهائیان گویند  جمیع این علامات بتمامه در ظهور حضرت مسیح تحقّق یافت ولی یهود حقیقت این علامات که بعنوان رمز در تورات بیان شده نفهمیدند لهذا روح اللّه را انکار نمودند و بدار زدند. مثلاً از جملهء شروط سلطنت است گویند سلطنت حضرت مسیح سلطنت آسمانی بود ، الهی بود ، ابدی بود ، نه سلطنت ناپلئونی که باندک زمانی زائل شد و قریب دو هزار سال است که این سلطنت حضرت مسیح تأسیس شده و الی الآن باقی و برقرار و الی الابد آن ذات مقدّس بر این سریر ابدی مستقرّ و همچنین سائر علامات کلّ ظاهر شده ولی یهود نفهمیدند و قریب دو هزار سال است که حضرت مسیح با جلوهء الهی ظاهر شده‌اند و هنوز یهود منتظر ظهور مسیح‌اند و خود را حقّ و مسیح را باطل میدانند ” . انتهی .
    …الان یهود منتظرند که مسیح بیایدحضرت مسیح دوهزار سال است آمده وهنوز یهود منتظرندملاحظه کنید غفلت چه میکندبه نص اشعیا منتظر بودند مسيح از آسمان بیایداز مکانی غیر معلوم بیاید و وقتی مسيح آمد کوه ها از هم بپاشندو زلزله عظیم گردد و اینها فی الحقه واقع شد ولی رمزش را نفهمید ندو به این رمز آگاه نشدند که مقصد از کوه ها ؛

کوه های سنگ نبود بلکه نفوسی بود که مثل کوه متلاشی شدند و مقصد از زلزله در عالم افکار بود نه در عالم خاک جمیع آنچه انبیا خبر دادند واقع شد و لیکن همه رمز بودند و غرض معنی ظاهری نبود

زیرا کمالات الهی رمز است اسرار است دفینه است دفینه مستور است معدن جواهر است معدن همیشه مستور است

مثلآ حضرت مسیح میفرماید منم نان آسمانی و این واضع است که مسیح نان نبود و به حسب ظاهر از آسمان نیامده بلکه از رحم مریم آمده

و اما مقصد از نان نعمت آسمانی است کمالات رحما نی ست باید اسرار کتاب مقدس را فهمید و معنی تورات و انجیل را دریافت

زیرا جمیع رموز و اسرار است تا انسان پی به این اسرار نبرد محروم ماند و به حقیقت پی نبرد امید وارم شما به اسرار کتب پی بریدو معنی آنرا درست بفهمید ..خطابات حضرت عبدالبهاء جلد سوم ص ۷۵

…. در تورات و قرآن هم از همین حرفهاست مثلا ایلیا  از آسمان با ارابه آتشین  می آید و وقتی در کوچه داد میزند آسمان تاریک می شود

ستاره ها می ریزند ماه بدل به خون می شود زمین و آسمان به لرزه در می آیند

زیرا موعود تورات می خواهد بیاید

خوب اگر موعود تورات   بخواهد بیاید دیگر کسی در عالم باقی نمی ماند همه از ترس ؛ جان از بدنشان می رود …. .جناب اشراق خاوری
،،،،

.

میگفتند باید از ناصره شخص صالحی ظاهر شود.و علامت ثانی اینست که عصای او باید از حدید باشد یعنی با شمشیر باید چوپانی کند حال این مسیح عصای چوبی نیز در دست ندارد. و من جملهء شروط و علامات اینست که باید بر سریر داود بنشیند سلطنت داودی تشکیل نماید حال سریر داود سهل است حتّی حصیر ندارد. و من جملهء شروط ترویج جمیع احکام توراتست حال بکلّی احکام تورات را نسخ کرده حتّی سبت را شکسته و حال آنکه نصّ توراتست که اگر نفسی ادّعای نبوّت کند و معجزات نیز ظاهر کند ولی سبت را بشکند او را بکشید. و منجملهء شروط اینست که در زمان سلطنت او عدالت بدرجه‌ای رسد که عدل و حقّ از عالم انسان بعالم حیوان سرایت نماید مار و موش باهم در یک حفره مأوی نمایند و باز و کبک در یک آشیانه لانه کنند و شیر و آهو در یک چراگاه بچرند و گرگ و میش از یک چشمه بنوشند حال ظلم و عدوان در زمان او بدرجه‌ای رسیده که خود او را بصلیب زنند.و از جملهء شروط اینست که در زمان مسیح باید یهود سرفراز گردند و غالب بر جمیع امم عالم شوند حال یهود در کمال ذلّت اسیر و ذلیل دولت رومانند، پس چگونه این مسیح موعود توراتست؟ چنین اعتراض بر آن شمس حقیقت مینمودند و حال آنکه آن روح الهی موعود تورات بود ولی چون یهود معنی این علامات و شروط را نمی‌فهمیدند کلمة اللّه را بصلیب زدند. امّا بهائیان گویند  جمیع این علامات بتمامه در ظهور حضرت مسیح تحقّق یافت ولی یهود حقیقت این علامات که بعنوان رمز در تورات بیان شده نفهمیدند لهذا روح اللّه را انکار نمودند و بدار زدند. مثلاً از جملهء شروط سلطنت است گویند سلطنت حضرت مسیح سلطنت آسمانی بود ، الهی بود ، ابدی بود ، نه سلطنت ناپلئونی که باندک زمانی زائل شد و قریب دو هزار سال است که این سلطنت حضرت مسیح تأسیس شده و الی الآن باقی و برقرار و الی الابد آن ذات مقدّس بر این سریر ابدی مستقرّ و همچنین سائر علامات کلّ ظاهر شده ولی یهود نفهمیدند و قریب دو هزار سال است که حضرت مسیح با جلوهء الهی ظاهر شده‌اند و هنوز یهود منتظر ظهور مسیح‌اند و خود را حقّ و مسیح را باطل میدانند ” . انتهی .
    …الان یهود منتظرند که مسیح بیایدحضرت مسیح دوهزار سال است آمده وهنوز یهود منتظرندملاحظه کنید غفلت چه میکندبه نص اشعیا منتظر بودند مسيح از آسمان بیایداز مکانی غیر معلوم بیاید و وقتی مسيح آمد کوه ها از هم بپاشندو زلزله عظیم گردد و اینها فی الحقه واقع شد ولی رمزش را نفهمید ندو به این رمز آگاه نشدند که مقصد از کوه ها ؛ کوه های سنگ نبودبلکه نفوسی بود که مثل کوه متلاشی شدندو مقصد از زلزله در عالم افکار بود نه در عالم خاک جمیع آنچه انبیا خبر دادند واقع شد و لیکن همه رمز بودندو غرض معنی ظاهری نبودزیرا کمالات الهی رمز است اسرار است دفینه استدفینه مستور است معدن جواهر است معدن همیشه مستور استمثلآ حضرت مسیح میفرماید منم نان آسمانی و این واضع است که مسیحنان نبود و به حسب ظاهر از آسمان نیامده بلکه از رحم مریم آمدهو اما مقصد از نان نعمت آسمانی است کمالات رحما نی ستباید اسرار کتاب مقدس را فهمید و معنی تورات و انجیل را دریافتزیرا جمیع رموز و اسرار است تا انسان پی به این اسرار نبرد محروم ماند و به حقیقت پی نبرد امید وارم شما به اسرار کتب پی بریدو معنی آنرا درست بفهمید ..خطابات حضرت عبدالبهاء جلد سوم ص ۷۵

…. در تورات و قرآن هم از همین حرفهاست مثلا ایلیا  از آسمان با ارابه آتشین  می آید و وقتی در کوچه داد میزند آسمان تاریک می شود ستاره ها می ریزند ماه بدل به خون می شود زمین و آسمان به لرزه در می آیند زیرا موعود تورات می خواهد بیاید خوب اگر موعود تورات   بخواهد بیاید دیگر کسی در عالم باقی نمی ماند همه از ترس ؛ جان از بدنشان می رود …. .جناب اشراق خاوری
،،،،

https://writer.zoho.com/writer/open/nrkqo1e561d787896447893d6b99bd7e9155c

One thought on “چرا مسیح به صلیب کشیده شد ؟

 1. وسئوال ازآیه ۳۰درفصل ۱۴ ازکتا یوحنا نموده بودید که حضرت مسیح فرموده « دیگر با شما بسیارصحبت نخواهم نمود چه که مالک این دنیا می آید وهیچ چیز در من ندارد » 
  ما لک د نیا جمال مبارکست وهیچ چیزدر من ندارد معنیش اینست که بعداز من, کل ازمن مستفیضند, اما اومستقل است واز من فیض نگیرد یعنی مستغنیُ ازفیض من است
  منتخباتی ازمکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ ص ۱۶۶-۱۶۷
  این تا سیس ملکوت الهی  که درکتب مقدسه  ودرانجیل به آن  بشارت داده شده ملکوت خدا هما نطور که درآسما نها است درزمین نیز با ید تا سیس  یا بد  منظور عیسی مسیح ازملکوت الهی استقرار سلطنت خداوند برجهان هستی است درکتب مقدسه برای فرجام جهان آمده که اراده الهی مقد مات ظهور و استقرار پادشا هی مطلق وبی چون وچرای الهی برزمین را که اکنون درآسمان برقرار است را فراهم می نما ید .. با ظهور حضرت بهاءالله اراده الهی بردنیا حا کم وسلطنت شیطان از  هستی  زایل   شد
  ® 1
   
  درنتیجه  ملکوت و پادشاهی الهی به تمام معنا برروی زمین حکمفرما خواهد شد ..اکنون با اراده الهی  تاریخ  آن شروع شده است و دارد با سرعت به سوی هما ن هدف    پیش می رود
  میدانید که تاریخ   عصرذّهّبی (  دوران طلا ئی تاریخ ) و
  تقسیم تاریخ به کور؛ دور وعصر
  توسط حضرت ولی امرالله صورت گرفت آخرین عصر که عصرذهبی ( طلائی )  است 
  موقعی است که صلح اکبر یا بلوغ عالم انسانی بعرضه وجود خواهد آمد 
  دراین عصرسر تا سرکره زمین برطبق تعالیم وقوانین کتاب اقدس اداره خواهد شد و کره زمین حکم یک وطن وسا کنان آن هم وطنان یکدیگر محسوب خواهند شد 
  تعصبات گوناگون ازمیان خواهد رفت وافراط درثروت وفقر تعادل خواهد یا فت درتمام جهان یک زبان وخط رایج خواهد شد 
   عصر ذهبی دیا نت بها ئی همان دورانی است که کلیه پیغمبران وکتب مقدسه به آن بشارت داده وپیروانشان در انتظار ظهور آن روزشماری میکنند 
  اصول دیا نت بهائی ص ۱۱
  ®1 عدم اعتقاد بهائیان به شیطان 

  ملکوت خدا

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s