خلقت تقدیس

“خلعت تقدیس

هو الله
عاشقان خلعت هستی بر افکنند و قرار سرخی از خون شهادت در بر کنند عارفان ردای اوهام بر اندازند و تشریف شریف حقیقت دوش گیرند خلعت تقدیس بر قامتت برازنده تر است و تشریف توحید بر هیکلت موزون تر چه که این خلعت از حریر فلک اثیر است و زر دوز کارخانه بی نظیر تارش عرفان پودش ایقان صانعش پیر دانا و خیاطش رهبر توانا کارخانه اش ملکوت ابهی ،هرگز ندرد و رفو نطلبد کهنه نگردد روز به روز بر رونقش افزاید و طراوتش نماید و به هیچ اوساخی نیالاید و دیده به رباید .ع ع
بر گرفته از مجله عندلیب ۱۵۲ بدیع

اخلاق و صفات بهائی
پست های اخیر
پست های برجسته
فهرست موضوعات

One thought on “خلقت تقدیس

  1. . مقصد اين است كه تنزيه و تقديس از اعظم خصائص اهل بها است ورقات موقنه مطمئنه بايد در كمال تنزيه و تقديس و عفت و عصمت و ستر و حجاب و حيا مشهور افاق گردند تا كل بر پاكي و طهارت و كمالات عفتيه ايشان شهادت دهند زيرا ذره از عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و درياي معرفت است.” 
    گنجینه حدود و احکام ص ۲۰۰

    خلقت تقدیس


    ..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s