راهزنان وقت خود را بشناسید

در ضرب المثل داریم که وقت طلاست اما این دروغ است چون با پول طلا قابل خرید و فروش است اما زمان را نه می توان خرید ، نه می توان ذخیره کرد و نه می توان متوقف ساخت ، تنها می توانید در مصرف آن صرفه جویی کرد. زمان همانند یک تیر از کمان رها شده است که هرگز باز نمی گردد. راهزنان زمان، قسمتی از زمانمان را به اجبار گرفته و قسمتی دیگر را به نیرنگ اخذ می کنند لذا برخورد با این راهزنان بسیار ضروری می باشد برای طلاهای خود مکان امن می یابیم ولیکن برای مهمتر از طلا پیگیری یافتن مکان امن نیستیم؟ اول شناسایی راهزنان زمان در این دنیا ، هر چیزی که با ارزشتر باشد به همان اندازه به مراقبت بیشتری نیاز دارد. راهزنان وقت بسیارند و هر کدام با نیرنگی جهت ربودن گوهر وقت ما کمین کرده اند.

معروف ترین راهزنان زمان : – سلام و تعارفات بیش از حد با دیگران. واقعا چه قدر از وقت خود را صرف تعارف های بیهوده میکنیم؟ – بی برنامه بودن اقای دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب سخن زیباییی دارند ایشان می گویند برنامه روزانه یک فرد را به من بگوببد مندر مورد آینده او نظر می دهم. آینده ما از کارهای روزانه و نظم ما درست می شود. – در نظر نگرفتن اولویت ها در کار و زندگی باید اولویتها مشخص و طبق اولویت های خود کارها را انجام دهیم – خودداری از تفویض اختیار قرار نیست همه کارها را خودمان انجام دهیم

– نداشتن قاطعیت در تصمیم گیری قاطع تصمیم درست اخذ کنیم و از نه گفتن نهراسیم – شرکت در جلسات غیر ضروری خیلی از جلسات فقط وقت ما را تلف می کنند –

از این شاخه به آن شاخه پریدن نداشتن هدف در زندگی منجر به از اینشاخا به آن شاخه پریدن است باید هدف وبرنامه برای خود تعریف کنیم – تاسف بر گذشته با اتفاقات بد گذشته ۲ طرز باور می توان داشت: -ناراحتی وتاسف وکاهش انرژی -شادی به علت فهمیدن اشتباه قبل کدامیک را دوست داریم – خستگی و کسالت و غم – مطالعه بیهوده مگر می شود مطالعه بد باشد؟! بله مطالعه ای که هدفمند و در جهت هدف نباشد تولید اطلاعات پردازش نشده زیادی در مغز می کند. – فقدان انضباط شخصی نظم شخصی یعنی انجام کار درست در زمان درست – کار امروز را به فردا افکندن اهمان کاری – مهمان ناخوانده باید مهارت نه گفتن را یاد بگیریم البته احترام مهمان نیز مهم است و توصیههای اخلاقی زیادی در مورد احترام به مهمان داریم. –

تلفن های مزاحم و طولانی فراگرفتن مهارت نه گفتن – داده های بسیار زیاد و پردازش نشده. و… میزان آسیب پذیری هر کس از راهزنان وقت یکسان نیست

بلکه هر فردی باید خودش راهزنان وقتش را شناسایی و کنترل کند

پست مرتبط ، آیا میدانید هدف سازندگان سریال در جمهوری اسلامی چیست

اینکه کلی آدم گرفتار و بدبخت نشان میدهند برای اینه که بگند ببین  کلی آدم بدبخت تر از ما هم هنوز هست  پس تو خوشبخت تر هستی … رفته اند افسانه های قدیمی را زنده کرده اند. یکی از این افسانه های قدیمی می گوید: شرایط  ظهور امام زمان این است که اوضاع خیلی خراب شود، ظلم زیاد شود، فقر افزایش یابد و مشکلات اجتماعی زیاد بشود. به همین دلیل این ها در توجیه  نظام خودشان می گویند این اوضاع و احولی که پیش آمده تقصیر ما نیست. و این مشکلات را به مراکز به قول خودشان ظلم و فساد دنیا یعنی آمریکا و اسراییل ربط می دهند. ودلیل شرایط افتضاح کنونی را وجود آمریکا و اسراییل میدانند

! و نیز دلیلی خوب برای ظهور امام زمان! . بنا بر تبلیغات و خردزدایی آخوند، امام زمان هنگامی ظهور می کند……………………… که دنیا (منظور محیط اطراف چاه است ) را از ظلم و ستم فراوان فرا گرفته، مردم به هم دروغ بگویند، خیانت کنند، و راستی و درستی از جامعه رخت بر بسته باشد. با بررسی کارنامه  گذشته رژیم اسلامی، کاملا روشن و آشکار است که رژیم اسلامی توانسته در این چهل و دوسال ، بنیان راستی و درستی را از کشور ریشه کن کند. تخم بدبینی، کینه توزی، دشمنی و انتقام در همه  به وجود آورد.  و تمام مفاسد اجتماعی را به گردن امریکا و اسرائیل می اندازند .در بیشتر این سریال ها ،ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮﻩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ خواسته ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ

 از این نظر .ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﯾﺪﻩﻣﯿﺸﻪ و  رو ﺯﺑﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ .ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭاست #اهداف : ﺁﯾﺎ میدانید ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ  ﺭﺍ نیز  ﮐﺪﺍﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪهند:؟.ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻃﻼﻕ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﺝ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ ..ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ, ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ, ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺤﺸﺎﺀ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﺩﯾﮕﺮ .در سریال های ایرانی نیز است ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﺘﺂﻫﻞ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻫﺎﻭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺭﺗ.ﺒﺎﻁ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ دفعتاً ﻧﺰﺩ ﺩﻭﺳﺖ شان ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭاﺩﺭﮎﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . .ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮﻩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ خواسته ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﯾﺪﻩﻣﯿﺸﻪ و رو ﺯﺑﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ .ﻭﺍﻗﻌﺂ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭاست ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ،ﺍﺧتلاﻑ , ﻗﺘﻞ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝ ساده  ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﭘﺎﮎ ﺩﺍﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ میدهند https://taiziz.ca/2020/10/02/do-you-know-the-purpose-of-iranian-tv-programs-and-series/ … برچسب ها: عمر محدود است, قدر زمان را بدان, وقت

https://taiziz.ca/2020/10/02/do-you-know-the-purpose-of-iranian-tv-programs-and-series/ … برچسب ها: عمر محدود است, قدر زمان را بدان, وقت طلاست

منبع خبر

راهزنان زمان https://www.youtube.com/watch?v=-RP4K2NWc4I

https://taiziz.ca/2020/10/02/do-you-know-the-purpose-of-iranian-tv-programs-and-series/ … برچسب ها: عمر محدود است, قدر زمان را بدان, وقت

https://maharatertebat.com/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s