نسل اول روشنفکران با آغاز مشروطه

#احمد_کسروی در پیدایش #مشروطه نوشته است در زمان فتحعلیشاه #شیخ_احمد_احسایی یکی از مجتهدان عراق میبوده و در ایران و دیگر جاها شاگردان بسیار میداشته. او بیکرشته سخنان نوینی برخاسته و دیگر مجتهدان با وی دشمنی نموده و او را بیدین خوانده اند، و نتیجه آن گردیده که در میان ایرانیان دو تیرگی پیدا شده.

یک دسته پیروی از شیخ نموده و «#شیخی» نامیده شده اند و دسته دیگری در برابر آنان خود را «#متشرع» خوانده اند.

http://youtube=http://youtube.com/w/?v=_dIya1aJJKA%5D

http://youtube=http://youtube.com/w/?v=_dIya1aJJKA

در تبریز در میان دو تیره، جنگ و خونریزی پیش آمده و تا دیر گاهی مردم ایمنی نداشته اند. هنوز مسجدی در تبریز «قانلو مسجد» (مسجد خونین) نامیده میشود و چنین میگویند که در آنجا بنام شیخی و متشرع خونریزی رخ داده. پس از شیخ احمد جانشین او #سید_کاظم_رشتی بوده. ولی پس ازو باز کشاکش پیدا شده، و حاجی محمد کریمخان در کرمان بدعوی جانشینی برخاسته و خود چیزهای دیگری بگفتههای شیخ افزوده، و در تبریز حاجی میرزا شفیع او را نپذیرفته و بهمان گفته های شیخ ایستادگی نشانداده، و نتیجه آن گردیده که در تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان مردم بسه تیره گردیدهاند:

شیخیان یا پیروان حاجی میرزا شفیع، کریمخانیان با پیروان حاجی محمد کریمخان، متشرعان یا دشمنان آن دو دسته و پیروان دیگر ملایان. در سالهای پیش از مشروطه که ما گفتگو از آن میداریم، دیگر میانهٔ اینان زد و خورد و خونریزی نبودی. ولی سه دسته از هم جدا زیستندی. بدینسان که بخانه های یکدیگر آمد و رفت نکردندی، و دختر از یکدیگر نگرفتندی، و مسجدهاشان جدا بودی، و هر ساله در رمضان بالای منبرها گفتگوهای کیشی و بدگویی از همدیگر را بمیان آوردندی. .

منبع 👎

https://fa.wikisource.org/…/%D8%AA%D8%A7%D8%B1../%DB%B3

بنابر این

در مورد شروع سیر  #روشنفکری در ایران صبحت کنیم بعد از ظهور حضرت باب  در ایران بود که پس از مشروطه روشنفکران را با نام فرانسوی انتلکتوئل، و به عربی منوّر الفکر می‌شناختند و بعدها اصطلاح روشنفکر و تا اندازه‌ای روشن‌اندیش، رواج یافت.

در این دوره، نگاه روشنفکران ایرانی به فرانسه بود. فرانسه به جهت آنکه درگیری مستقیمی در تحولات ایران نداشت و از سوی دیگر رقیب جدی استعمار انگلیس بود، پایگاهی برای تحصیل و اقامت ایرانیان بود. از آن زمان تا دوران پهلوی دوم، آشنایی با زبان فرانسه جزو ملزومات طبقه فرهیخته ایرانی بود و در واقع زبان فرانسوی جایگاه سنتی زبان عربی را به عنوان زبان تخصصی اهل فضل، تصاحب کرد. تقریباً همه آثار ادبیات و فلسفه و تاریخ غربی از راه زبان فرانسوی به فارسی برگردانده شده

و. با این حال نباید تأثیر اندیشه و فرهنگ انگلیس را هم نادیده انگاشت. چراکه اتفاقاً با توجه به پادشاهی بودن سامانه سیاسی ایران، نظام سیاسی مشروطه انگلیس که در آن پادشاه نمادین بوده و در سیاست دخالت نمی‌کرد، همواره الگوی فکری ایرانیان، حتی انگلیس ستیزانی چون محمد مصدق بود

. همچنین نباید از نقش آمریکا به عنوان یک نیروی سوم در نبرد استعماری روس و انگلیس در ایران گذشت. آمریکا تا سال ۱۳۳۲ مورد احترام روشنفکران غیرچپ ایرانی بود. برعکس روسیه تزاری مهم‌ترین دشمن روشنفکران قلمداد می‌شد. هرچند پس از کمونیستی شدن شوروی، روشنفکری چپ نگاهی توأم با احترام به شوروی داشت بطور کلی بعد از ظهور حق در ایران بود که. روند تاریخی جریان روشنفکری در ایران به وجود آمد و می‌توان در پنج گروه، آنها را تقسیم‌بندی کرد.
روشنفکران نسل اول (دوران مشروطه)
و مشروطه خود گرفته شده از انقلاب حضرت باب از کتاب بیان عربی و فارسی بود با بر تخت نشستن رضا شاه دوره اول روشنفکری به پایان رسید و نسل دوم روشنفکری به وجود آمد. این نسل روشنفکری با الگوگیری از غرب سعی داشت که مفاهیم جدید غربی را در ایران پیاده سازد. سیاست همگن سازی فرهنگی و اجتماعی در آن دوره محبوبیت فراوانی یافته بود روشنفکران نسل سوم از اواخر دوران پهلوی یکم، روشنفکری چپ در ایران بنیاد گذاشته شد و شاید تقی ارانی و اسکندر میرزا را بتوان از مؤسسین این جریان دانست.
با ایجاد دانشگاه‌ها و مدارس و اعزام بیشتر دانشجویان ایرانی به اروپا در دوره پهلوی یکم، ایرانیان با سرعت بیشتری با اندیشه‌های غربی آشنا شدند. بدین ترتیب زمینه ایجاد نسل سوم روشنفکری به وجود آمد؛

که خود را در دوران پهلوی دوم نمایان کرد. پس از سرنگونی رضاشاه و ترور احمد کسروی، روحانیت و نگاه دینی بر نگاه سکولار و روشنفکری چیرگی یافت؛ و با جریان ملی شدن نفت و سپس سرکوب آزادی‌ها در بسته شدن فضای سیاسی، روشنفکری سکولار ایرانی به شدت محدود شد. از آنان می‌توان به حمید عنایت،  دکتر پرویز هوشیار ، پرویز ناتل خانلری و سید فخرالدین شادمان و

youtube=http://youtube.com/w/?v=_dIya1aJJKA]

نگاهی به پست های Taizz

TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm – Training Centre in Ottawa

https://taiziz-httpsgpagetaizizgm.business.site

TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm. Training Centre in Ottawa. Opening at 12:00 AM on Tuesday. Get Quote …

TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm on Google – TAIZIZ .https://g

https://ataizizseler.com › 2020/06/08

8 juin 2020 — Check out TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm on Google! https://g.page/taiziz?gm.

TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm on Google – TAIZIZ .https://g

https://ataizizseler.com › 2020/05/02

2 mai 2020 — https://g.page/taiziz?gm..Follow Blog via Email … Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Ali kargari Hajiabadi – .. The first thing is safety TAIZIZ ..https
https://ca.linkedin.com › …
· Traduire cette page

Ottawa, Ontario, Canada · .. The first thing is safety TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm Learning Center in Ottawa Open un · .. The first thing is safety TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm Learning Center in Ottawa Open

The first thing is safety TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm Learning Center in Ottawa Open ClickBank university. Ottawa, Ontario, Canada67 connections.

Coronavirus (COVID-19) Update From Taizz – Facebook

https://www.facebook.com › posts › ref=page_internal

Taiziz-Ali hajiabdi – YouTube http://www.youtube.com/watch?v=7O3htQPg7Wg. … ـTAIZIZ — TAIZIZ .https://g.page/taiziz?gm. <img src=” alt=” In Iran, ..

Make money online -TAIZIZ Learning Center

YouTube · Ali kargari Hajiabdi

| Facebook · Taizz
Ali Hajiabadi – Startseite | Facebook

https://de-de.facebook.com › category

65 ARMASTR STREET APT 31, Ottawa, Ontario, Ontario, Kanada K!Y2V6. Route planen. https://g.page/taiziz?gm. +1 613-501-4069. Öffentliche Dienstleistungen.

ـTAIZIZ — TAIZIZ .https://g.page/taiziz?gm – دیانت بهائی را …

https://taiziz.car.blog › 2020/11/02

2 nov. 2020 — ـTAIZIZ — TAIZIZ .https://g.page/taiziz?gm … In Iran, radio came from the time of Qajar and because it worked with Basim, it needed a judicial …

How was the evolution of lamp radio and television … – Quora

https://www.quora.com › How-was-t…

Taizz. , lived in .https://g.page/taiziz?gm Learning Center in Ottawa. Answered 6 months ago … http://ataizizseler.com/2020/10/31/lamp-radios/.

Tout afficher

18 subscribers. Subscribe. TAIZIZ ..HTTPS://G.PAGE/TAIZIZ?GM. Make money online -TAIZIZ Learning …

7 juin 2020 · Téléversé par Ali kargari Hajiabdi

The man who reached the lights – TAIZIZ .https://g.page/taiziz

https://wp.me › …

Traduire cette page

22 sept. 2020 — Marriage and conversion were two important events in Tolstoy’s life. Young Tolstoy’s first experience in literature was the translation of …

@itsandime Tumblr blog with posts – Tumbral.com

https://www.tumbral.com › blog › it…

Traduire cette page

25 juin 2021 — TAIZIZ ..https://g.page/taiziz?gm would love your feedback. Post a review to our profile. https://g.page/taiziz/review?gm.

معرفی شرکت تبلیغاتی تای سیز – ویرگول

https://virgool.io › …

Traduire cette pa

مشرق الاذکار نیلوفر آبی – TAIZIZ .https://g.page/taiziz?gm. 2021/03/05تمام مشرق الاذکارهای بهائی در سراسر عالم درب هایش بر روی همه مردم از هر دينی که باشند …

تحقیقی – TAIZIZ .https://g.page/taiziz?gm. بتدریج خوا هید فهمید انسا نها صفا تی که خود دا رند بر روی حیوا ن ها می کذارند . کسی که همه حیوا نا ت را دوست دارد …

2 thoughts on “نسل اول روشنفکران با آغاز مشروطه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s