کلاسهای گلشن بهائی

کلاس های گلشن بهائی
روزی نه چندان دور کودکان عالم با علاقه فراوان به درس اخلاق روحا نی رحما نی معنوی خواهند رفت وجها ن مملو ازفرشته خواهد شد و همینطور

 بهائیان در سراسر جهان مشغول فعّالیّت در یک فرایند یادگیری هستند. این اشتغال به آنان کمک می‌کند تا قابلیّت لازم را برای بکاربستن تعالیم حضرت بهاءالله در تقلیب اجتماع پیدا کنند. مؤسّسۀ روحی برای کمک به این فرایند یادگیری، اقدامات و تحقیقاتی در میادین عمل انجام می‌دهد تا برنامه‌ها و موادّی فراهم سازد که قابلیّت افراد و جوامع را برای خدمت به نوع بشر افزایش دهد. همانطور که در عبارات زیر به نقل از پیام بیت‌العدل اعظم، هیئت بین‌المللی رهبری آئین بهائی، توصیف شده است، افزایش چنین قابلیّتی در افراد را می‌توان به پیمودن یک مسیر خدمت تشبیه نمود.

در این سایت اطلاعاتی در بارۀ برنامه‌های خود به همراه سوابق تاریخی و علم تعلیم و تربیتی که زیربنای ایجاد این برنامه‌ها است ارائه میدهیم. برای کسانی که نگرانِ آیندۀ نوع بشر و مشتاق بهبود وضع جهاناند، ما در اینجا اوّلین دو کتاب از دورههای متسلسل اصلی خود، تفکّر در بارۀ روح انسان و قیام به خدمت، را در دسترس قرارمیدهیم. ازهمه دعوت می شود که آنها را مطالعه کنند و محتوای آنها را با چند نفر از دوستانشان مورد بحث قرار دهند.
مؤسّسۀ روحی۱٦ اُکتُبر ۲۰۲۰
دوره‌های متسلسل اصلی مؤسسۀ روحی به نحوی سازمان یافته اند که فرد را در مسیری قرار میدهند که بر اثر تجربیات جامعه
دوره‌های متسلسل اصلی مؤسسۀ روحی به نحوی سازمان یافته‌اند که فرد را “… در مسیری قرار می‌دهند که بر اثر تجربیّات جامعه در راه ارائۀ دیدگاه نظم جهانی حضرت بهاءالله به نوع بشر تعیین می‌گردد.”
“مفهوم حرکت در یک “مسیر” خود نشان‌ دهندۀ ماهیّت و هدف این دوره‌هاست زیرا مسیر دعوت به مشارکت می‌نماید، به افق‌های تازه رهنمون می‌کند، خواهان تلاش و حرکت است، سرعت‌های مختلف و گام‌های متفاوت را پذیراست و ساختار و تعریف مشخّصی دارد.”
“یک مسیر را نه فقط یک یا دو نفر بلکه افراد بی‌شماری می‌توانند بشناسند و طیّ کنند. مسیر متعلّق به جامعه است.”
“گام برداشتن در یک مسیر” نیز به همان اندازه مفهومی گویا و رساست. مستلزم اراده و اختیار فردی است، به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و توانایی‌ها‌ نیاز دارد، هم‌چنین خواستار بعضی خصایص و منش‌ها است، پیشروی بر اساس یک منطق را ایجاب می‌نماید ولی در صورت لزوم بررسی و کشف طرق مرتبط را نیز می‌پذیرد، در ابتدا ممکن است آسان به نظر آید ولی به مرور چالش‌انگیز‌تر می‌گردد.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s