شبح باب بر فراز ایران در گردش است

در اواخر قرن نوزدهم، آوازۀ بابیها در روسیه چنان طنین انداز شده بود که ایوان تورگنیف، رماننویسی بزرگ روسی، اغلب از آنها سخن میگفت (یان تی. یاسیون، «طاهره بر صحنۀ تئاتر روسیه»، در طاهره در تاریخ: دیدگاههایی از شرق و غرب). در سال ۱۹۰۳، ایزابلا گرینوِسکایا، شاعر و نمایشنامه نویس روسی، که به احتمال زیاد از طریق تورگنیف با جنبش بابی آشنا شده بود، نمایشنامهای با عنوان «باب» نوشت

که آن را «مهمترین اثر نمایشیِ» خود میدانست. یک سال بعد، این نمایشنامه به کارگردانی ای.پی. کارپف در «انجمن ادبی و هنری» سن پترزبورگ به روی صحنه رفت و با استقبال گستردهای روبهرو شد (اِی. گراچِوا، مدخل «ایزابلا آرکادِونا گرینوِسکایا» در «فرهنگ نویسندگان زن روس»)

. لئو تولستوی، نویسندۀ سرشناس روس، پس از مطالعۀ این نمایشنامه با ارسال نامهای به گرینوسکایا ضمن ستایش از این اثر به ابراز همدلی با تعالیم باب پرداخت (لوئیجی استِنداردو، «لئو تولستوی و آیین بهائی»، ۱۹۸۵). تولستوی از سال ۱۸۹۴ با جنبش بابی آشنا شده و به مطالعه دربارۀ باب و بهاءالله پرداخته بوده بود

در پرتقال، خوزه ماریا دو اِسا دو کیروش، بزرگترین نویسنده رئالیست پرتغالی قرن نوزدهم که منتقدان ادبی او را همتراز دیکنز، بالزاک، تولستوی و فلوبر میدانند، در رمان «مکاتبات فرادیک مندس» (نگارش در ۱۸۹۰ و انتشار در ۱۹۰۰) داستان ماجراجویی پرتقالی به نام فرادیک مندس را بازگو میکند که به جنبش بابی پیوسته است. هر چند منبع اصلیِ اطلاعات کیروش کتاب «ادیان و فلسفه های آسیای مرکزی» اثر آرتور دوگوبینو بود اما به احتمال زیاد کیروش در سفر به قاهره در اواخر سال ۱۸۶۹ و اوایل سال ۱۸۷۰ با تعدادی از بهائیان مقیم این شهر آشنا شده بود و آنها نیز اطلاعاتی را در اختیار او گذاشته بودند.

. او حتی در پاسخ به نامۀ محمد عبده، مسلمان نواندیش مصری، نسبت به دین بهائی ابراز علاقه کرده و مدتی در این فکر بود که کتابی دربارۀ این دین بنویسد (میخائیل رودیونوف، «لئو تولستوی و امین ریحانی: تعامل میان دو دنیای خلاق»). امروز نه تنها در کتابخانۀ تولستوی در یاسنایا پولیانا آثاری دربارۀ جنبش بابی و آیین بهائی، از جمله ترجمۀ روسی «کتاب اقدس» اثر بهاءالله، به چشم میخورد بلکه در میان مکاتبات منتشرشدۀ تولستوی اشارات پراکندهای به باب و بهاءالله وجود دارد که حاکی از همدلی این اندیشمند روس با ایدههای «صلح جهانی» و «اخوت جهانی» در آثار این دو ایرانی است.

داستان در سال ۱۸۷۱ میگذرد و کیروش چند صفحه را به توصیف باب و بابیها اختصاص میدهد (موژان مؤمن، «ادیان بابی و بهائی ۱۹۴۴-۱۸۴۴: بعضی روایت های معاصر غربی»، ۱۹۸۱). او در بخشی از این رمان چنین مینویسد: «هر چند آنچه ابتدا توجه فرادیک را به این فرقۀ جدید جلب کرد نوعی کنجکاوی انتقادی بود و میخواست ببیند که یک دین جدید چطور پدید میآید و تثبیت میشود اما به تدریج به بابیگری به شدت علاقهمند شد-

عامل اصلی جذب او نه تعالیم بابی بلکه ازخودگذشتگیِ حواریون آن بود…هر گاه فرادیک از باب و ظهور دین دیگری در دنیای اسلام، و شهادت و سرمستی و جذبۀ پیروانش، حرف میزد…این شخصیت ]باب[ در نظرم مهم جلوه میکرد. پیش از آن هرگز کسی را نمیشناختم که

درگیر چنین امور متعالیای باشد، و مبهوت و مفتخر بودم که مَحرَم چنین راز اعجاب انگیزی شده ام. آشنایی با فرادیک چنان مرا تحت تأثیر قرار داد که گویی در آستانۀ سفر پولس رسول به یونان برای تبلیغ مسیحیت در میان غیریهودیان با او در معابر تنگ سلوکیه قدم میزنم و به امیدها و آرزوهایش گوش میکنم.»

حتی در اسپانیا که روابط چندانی با ایران نداشت، باب اسمی ناآشنا نبود. بررسی روزنامه های اسپانیا در فاصلۀ سالهای ۱۸۵۳-۱۸۵۰ (سال اعدام باب تا سه سال پس از آن) نشان میدهد که برای مثال، در اکتبر و نوامبر ۱۸۵۲ حدود ۳۵ هزار نفر در مادرید از اخبار مربوط به اعدام باب و سرکوب بابیها در ایران مطلع شده اند

(امین اخیا، «نخستین اشارات به ادیان بابی و بهائی در اسپانیا»، ترجمۀ پویا موحد، دفترهای آسو، شمارۀ ا، آبان ۱۳۹۸). خوان والرا، یکی از نامدارترین اندیشمندان قرن نوزدهم اسپانیا و عضو فرهنگستانهای سلطنتی زبان اسپانیایی و علوم اخلاقی و سیاسی، در مقالهای که در سال ۱۸۶۸ در دو مجلۀ مهم اسپانیایی منتشر شد،

پیدایش و گسترش دین بابی را حاکی از «قدرت فکری و اخلاقی» ایرانیان دانست و ابراز امیدواری کرد که ایرانیها بتوانند مثل اروپاییها به قلههای ترقی صعود کنند (همان منبع۹۷). او دو دهۀ بعد هم در مقالۀ دیگری در نشریۀ معروف «لا اسپانیا مدرنا» ضمن ستایش «شهدا»ی این «دین جدید ایرانی» چنین نوشت:

«محور اخلاقی این دین بسیار پاک…آثار مقدس آن بسیار شاعرانه…و اعتقادات و عشق آن به خداوند…عمیق است.» (همان منبع). نویسنده و روشنفکر نامدار اسپانیایی، وزیر آموزش و پرورش عمومی و از پیشگامان مبارزه برای آزادی زنان در اسپانیا، در مقالۀ مبسوطی که در زمان بازدید ناصرالدین شاه از نمایشگاه بین المللی پاریس در سال ۱۸۸۹ منتشر شد،

با انتقاد شدید از شاه قاجار به علت سرکوب و کشتار بابیها، دین بابی را «پرملاطفت، خیرخواه، پیشرو و انسانگرا» خواند و «قهرمانی، استقامت و ایمان شهدا»ی بابی را ستود. او در عین حال، با نکوهش «سیاستهای خودخواهانۀ کشورهای اروپایی» این حکومتها را متهم کرد که خواهان «عقب ماندگی» کشورهای اسلامی هستند

زیرا اجازه دادند تا ناصرالدین شاه مروجان «ایده های متمدنانهتر، مفیدتر و لطیفتر» یعنی بابیها را سرکوب کند و مانع از «ترقی اخلاقی و پیشرفت عادتها»یی شود که «بابیان میتوانستند…برای ایران به ارمغان بیاورند.» البته دستکم یکی از سیاستمداران اروپایی یعنی امیلیو کاستلار، استاد کرسی تاریخ در دانشگاه مادرید و وزیر کشور و آخرین رئیس جمهور اولین جمهوری اسپانیا، در کتاب «دربارۀ مسئلۀ شرق» (۱۸۷۶) نه تنها بابیها را در زمرۀ «شهدای آرمانخواهی» قرار داده بود که «با خون خود زمین را آبیاری و بارور میکنند»

بلکه با اشاره به اعدام باب توسط فوج سام خان ارمنی، نه مسلمانان بلکه «متعصبان نسطوری» را عامل قتل این «شهید» شمرده بود (همان منبع). دوازده سال پس از اعدام باب، میکله لسونا، زیستشناس، استاد دانشگاه و مترجم نامدار آثار چارلز داروین، در مقام پزشک هیئت دیپلماتیک کشور تازهتأسیس «پادشاهی ایتالیا» به ایران سفر کرد و دو دهۀ بعد رسالهای ۶۷ صفحهای با عنوان «بابی» (۱۸۸۱) نوشت که در آن زبان به تحسین باب و پیروانش گشود.

او در بخشی از این رساله چنین مینویسد:

«سبک نگارش باب خلاقانه و اعجابآور بود و به نوشتههای بشری شباهت نداشت؛ بنابر این، او نه تنها خطیبی زبانآور بلکه نویسندهای بی بدیل بود…همه جا آیاتش را به صدای بلند میخواندند و اغلب فریاد حیرت برمیآوردند. در شیراز جز باب از چیزی سخن نمیگفتند…» اما اکثر نخبگان ایرانی معاصر باب، خواه مذهبی خواه غیرمذهبی، با او مخالف بودند.

همان طور که در جای دیگری نوشته ام، «باب، بر خلاف معاصرانش ]در ایران[، یقین داشت که “اصلاح” حقیقیِ نظام کهن “ناممکن” است و جز با “انقلاب” نمیتوان آیندهای بدیع را رقم زد. “آرمان” باب همچون تیغی تیز گلوی “واقعیت” را تهدید میکرد. تنها کافی بود تا قلم باب به حرکت آید تا ثابت شود که هر آنچه طبیعی، بدیهی، استوار و تغییرناپذیر به نظر میرسد، غیرطبیعی، غیربدیهی، لرزان و تغییرپذیر است.

باب تأکید میکرد که “واقعیت”، ضروری نیست و میتوان و باید آن را تغییر داد و واقعیتی نو آفرید. به نظر او، اصلاح، پیامدی جز تداوم و بازتولید ساختارهای ناعادلانهی موجود نداشت. بنابراین، همواره از “آلترناتیو” سخن میگفت و خود را “در” یا راهی به سوی تحقق آن نظم بدیل آرمانی میدانست. عجیب نیست که سردمداران نظام سیاسی (شاه و صدراعظم) در اتحادی “نامقدس” دست به دست رقبای خود یعنی متولیان نظام دینی (روحانیون) دادند تا “تهدید” باب را از بین ببرند»  (شبح باب بر فراز ایران در گردش است،  دفترهای آسو، شمارۀ ۱، آبان ۱۳۹۸).

  پاسخ به سئوالات 👎 ،، بیشتر بخوانید:

جنبش باب؛ شورش دهقانی یا جنبش آزاداندیشی؟

کالبد شکافی مرده آزاری در ایران معاصر، از باب تا خاوران

اقلیت کیست و چه حقوقی دارد؟

هژمونی اکثریت، حذف اقلیتها از خاورمیانه

بهائی آزاری؛ پیش از کودتا تا پس از آن

جنبش باب؛ شورش دهقانی یا جنبش آزاداندیشی؟

کالبد شکافی مرده آزاری در ایران معاصر، از باب تا خاوران اقلیت کیست و چه حقوقی دارد؟ هژمونی اکثریت، حذف اقلیتها از خاورمیانه بهائی آزاری؛ پیش از کودتا تا پس از آن کنتس امیلیا پاردو بازان، نویسنده و روشنفکر نامدار اسپانیایی، وزیر آموزش و پرورش عمومی و از پیشگامان مبارزه برای آزادی زنان در اسپانیا، در مقالۀ مبسوطی که در زمان بازدید ناصرالدین شاه از نمایشگاه بینالمللی پاریس در سال ۱۸۸۹ منتشر شد، با انتقاد شدید از شاه قاجار به علت سرکوب و کشتار بابیها، دین بابی را «پرملاطفت، خیرخواه، پیشرو و انسانگرا» خواند و «قهرمانی، استقامت و ایمان شهدا»ی بابی را ستود. او در عین حال، با نکوهش «سیاستهای خودخواهانۀ کشورهای اروپایی» این حکومتها را متهم کرد که خواهان «عقبماندگی» کشورهای اسلامی هستند زیرا اجازه دادند تا ناصرالدین شاه مروجان «ایدههای متمدنانهتر، مفیدتر و لطیفتر» یعنی بابیها را سرکوب کند و مانع از «ترقی اخلاقی و پیشرفت عادتها»یی شود که «بابیان میتوانستند…برای ایران به ارمغان بیاورند.» (همان منبع). البته دستکم یکی از سیاستمداران اروپایی یعنی امیلیو کاستلار، استاد کرسی تاریخ در دانشگاه مادرید و وزیر کشور و آخرین رئیس جمهور اولین جمهوری اسپانیا، در کتاب «دربارۀ مسئلۀ شرق» (۱۸۷۶) نه تنها بابیها را در زمرۀ «شهدای آرمانخواهی» قرار داده بود که «با خون خود زمین را آبیاری و بارور میکنند» بلکه با اشاره به اعدام باب توسط فوج سام خان ارمنی، نه مسلمانان بلکه «متعصبان نسطوری» را عامل قتل این «شهید» شمرده بود (همان منبع). دوازده سال پس از اعدام باب، میکله لسونا، زیستشناس، استاد دانشگاه و مترجم نامدار آثار چارلز داروین، در مقام پزشک هیئت دیپلماتیک کشور تازه

تأسیس «پادشاهی ایتالیا» به ایران سفر کرد و دو دهۀ بعد رسالهای ۶۷ صفحهای با عنوان «بابی» (۱۸۸۱) نوشت که در آن زبان به تحسین باب و پیروانش گشود. او در بخشی از این رساله چنین مینویسد:

«سبک نگارش باب خلاقانه و اعجابآور بود و به نوشتههای بشری شباهت نداشت؛ بنابراین، او نه تنها خطیبی زبانآور بلکه نویسندهای بیبدیل بود…همهجا آیاتش را به صدای بلند میخواندند و اغلب فریاد حیرت برمیآوردند. در شیراز جز باب از چیزی سخن نمیگفتند…» اما اکثر نخبگان ایرانی معاصر باب، خواه مذهبی خواه غیرمذهبی، با او مخالف بودند. همان طور که در جای دیگری نوشتهام، «باب، بر خلاف معاصرانش ]در ایران[، یقین داشت که “اصلاح” حقیقیِ نظام کهن “ناممکن” است و جز با “انقلاب” نمیتوان آیندهای بدیع را رقم زد. “آرمان” باب همچون تیغی تیز گلوی “واقعیت” را تهدید میکرد. تنها کافی بود تا قلم باب به حرکت آید تا ثابت شود که هر آنچه طبیعی، بدیهی، استوار و تغییرناپذیر به نظر میرسد،

غیرطبیعی، غیربدیهی، لرزان و تغییرپذیر است. باب تأکید میکرد که “واقعیت”، ضروری نیست و میتوان و باید آن را تغییر داد و واقعیتی نو آفرید. به نظر او، اصلاح، پیامدی جز تداوم و بازتولید ساختارهای ناعادلانهی موجود نداشت. بنابراین، همواره از “آلترناتیو” سخن میگفت و خود را “در” یا راهی به سوی تحقق آن نظم بدیل آرمانی میدانست. عجیب نیست که سردمداران نظام سیاسی (شاه و صدراعظم) در اتحادی “نامقدس” دست به دست رقبای خود یعنی متولیان نظام دینی (روحانیون) دادند

تا “تهدید” باب را از بین ببرند»  (شبح باب بر فراز ایران در گردش است،  دفترهای آسو، شمارۀ ۱، آبان ۱۳۹۸). ،، در آثار منتشرشدۀ تولستوی اشارات پراکندهای به  حضرت باب و بهاءالله وجود دارد که حاکی از همدلی این اندیشمند روس با ایده های «صلح جهانی» و «اخوت جهانی» در آثار این دو ایرانی است. در پرتقال، خوزه ماریا دو اِسا دو کیروش، بزرگترین نویسنده رئالیست پرتغالی قرن نوزدهم که منتقدان ادبی او را همتراز

دیکنز، بالزاک، تولستوی و فلوبر میدانند، در رمان «مکاتبات فرادیک مندس» (نگارش در ۱۸۹۰ و انتشار در ۱۹۰۰) داستان ماجراجویی پرتقالی به نام فرادیک مندس را بازگو میکند که به جنبش بابی پیوسته است  یکی از سیاستمداران اروپایی یعنی امیلیو کاستلار، استاد کرسی تاریخ در دانشگاه مادرید و وزیر کشور و آخرین رئیس جمهور اولین جمهوری اسپانیا، در کتاب «دربارۀ مسئلۀ شرق» (۱۸۷۶) نه تنها بابیها را در زمرۀ «شهدای آرمانخواهی» قرار داده بود که «با خون خود زمین را آبیاری و بارور میکنند»

بلکه با اشاره به اعدام باب توسط فوج سام خان ارمنی، نه مسلمانان بلکه «متعصبان نسطوری» را عامل قتل این «شهید» شمرده بود  عجیب نیست که   سردمداران نظام سیاسی (شاه و صدراعظم) در اتحادی “نامقدس” دست به دست رقبای خود یعنی متولیان نظام دینی (روحانیون) دادند تا “تهدید” باب را از بین ببرند»  

(شبح باب بر فراز ایران در گردش است،  دفترهای آسو، شمارۀ ۱، آبان ۱۳۹۸).

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-50317932 ،،، ،،

3 thoughts on “شبح باب بر فراز ایران در گردش است

 1. #شبح باب بر فراز ایران در واقعیت علمی همان موتورهای جستجوی گوگول است و کلمه #باب در  موتور جستجوی گوگول مقام اول را به خود اختصاص داده است  یه کم بیشتر از یک چهارم جمعیت جهان یعنی از هر چهار نفر یک نفر در طول ماه به گوگول  سر میزنه 
  گوگول به عنوان اولین موتور جستجو گر بزرگ دنیا محسوب میشه و بهترین موتور جستجو در دنیا  #گوگل است و بعد از آن #یوتیوب و بعد از اون #وینکس میباشد
  https://taiziz.ca/2022/03/20/%d8%b4%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/

  Like

 2. یافتن بیشترین کلماتی که سرچ میشوند با Wordstream
  برای پیدا کردن بیشترین کلمات سرچ شده در گوگل، می‌توانید از ابزار Wordstream استفاده کنید. برای استفاده از این ابزار باید افزونه‌های امنیتی شخص ثالث مربوط به جستجو مانند Privacy Badger را غیرفعال کنید. تا سی بار می‌توانید به صورت رایگان از این ابزار برای مشاهده کلمات سرچ شده در گوگل استفاده کنید. برای جایگزین این سایت، Wordtracker را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

  بررسی کلمات کلیدی در گوگل

  برای استفاده از این سایت، روی Find my keywordبزنید. در کادر اول، کلمه کلیدی یا عبارت موردنظر خود را وارد کنید. با استفاده از دو کادر Choose industry (جستجو کلمه در موضوعی خاص) و Select Country (انتخاب کشور) می‌توانید این جستجو را فیلتر کنید.

  علاوه بر این، می‌توانید برای سنجش کیوردها و عملکرد آن‌ها در سایت خودتان، می‌توانید URL در کادر اول وارد کنید.

  بررسی کلمات کلیدی در گوگل

  حال روی Search بزنید تا بتوانید کلمات پر جستجو در گوگل را مشاهده کنید. جدولی برایتان نمایان خواهد شد که در آن کیوردهای مرتبط با کلمه کلیدی جستجو شده، به ترتیب محبوبیت چیده شده‌اند.

  به عنوان مثال، شما می‌خواهید وضعیت کلمه کلیدی Avocado را می‌خواهید بسنجید. در کادر اول، Avocado را وارد می‌کنید. سپس در بخش Industry روی فلش کوچک بزنید. فیلد موردنظر خود را انتخاب کنید. ما در اینجا Beauty & Fitness را انتخاب کردیم. سپس نام کشور را وارد کنید.

  بررسی کلمات کلیدی در گوگل

  در آخر روی Find my keyword بزنید. این سایت برای تبلیغات PPC یا پرداخت به ازای کلیک بسیار مناسب است.

  بررسی کلمات کلیدی در گوگل

  برای آشنایی با بهترین سایت‌های آمارگیر، مطلب معرفی ابزارهای حرفه‌ای آمارگیر وبلاگ و سایت‌ها را مطالعه کنید.

  چه کلماتی بیشتر سرچ میشوند؟ یافتن با Google Autocomplete
  روش دیگر برای پیدا کردن پر جستجو ترین کلمات در گوگل استفاده از Google Autocomplete است. کافی است وارد گوگل شوید و سپس کلمه کلیدی موردنظر خود را در کادر تایپ کنید.

  بیشترین کلمات فارسی جستجو شده در گوگل

  بهتر است کلمات اصلی و عمومی را که یک یا دو کلمه‌ای هستند، جستجو کنید. وقتی کلمه کلیدی را وارد کنید، گوگل بیشترین کلمات کاربردی انگلیسی یا هر زبانی که با آن تایپ کرده‌اید را برایتان نمایش می‌دهد.

  در مرحله بعدی کلمات را گسترده‌تر کنید و عباراتی ۳ الی ۵ کلمه‌ای را جستجو کنید.

  بیشترین کلمات فارسی جستجو شده در گوگل

  برای جستجوی دوباره، ضربدر کنار کلمه کلیدی را بزنید و مورد دیگری را جستجو کنید.

  در مرحله سنجش کلمات کلیدی نیز ابتدا به کیوردهای یک یا دو کلمه‌ای توجه کنید. این موارد اصلی‌تر و مهم‌تر هستند. سپس به عبارات سه الی ۵ کلمه‌ای توجه کنید. این موارد را افرادی جستجو می‌کنند که به دنبال یک چیز خاص می‌گردند و هدفمندتر جستجو می‌کنند.

  برای دیدن رتبه سایت خود می‌توانید از سایت‌های مختلفی استفاده کنید. برای این کار به مطلب بررسی ۶ سرویس برتر نمایش آنلاین رتبه سایت مراجعه کنید.

  یافتن بیشترین کلمات جستجو شده در ایران و جهان با Website Analytics Service
  برای تحلیل کلمات کلیدی پر جستجو سایت خودتان می‌توانید از Website Analytics Service استفاده کنید. هر سایتی بخشی برای این کار دارد. به عنوان مثال، اگر WordPress.com استفاده می‌کنید، می‌توانید از ابزار Jetpack بهره ببرید. در داشبورد اصلی سایت نیز ابزار ساده‌ای برای دیدن آمار سرچ کلمات در گوگل و سایت شما وجود دارد. اگر این برنامه را ندارید، بهتر است آن را اجرا کنید. می‌توانید اکانتی رایگان بسازید و با Google Analytics اطلاعات مربوط به سایت خود را چک کنید.

  مطالب پربازدید در گوگل

  آن بخشی را که شامل تحلیل‌های مربوط به کیورد سایت می‌شود، پیدا کنید. در این بخش می‌توانید محبوب‌ترین اصطلاحاتی را که برای رسیدن به وب سایت شما استفاده است، به شما نشان دهد. این کلمات را پیگیری کنید. اگر یک کلمه کلیدی برایتان ترافیک ایجاد می‌کند، باید روی آن بیشتر مانور بدهید. همچنین می‌توانید میزان کاهش یا افزایش محبوبیت این کلمات را در طی دوره‌های مختلف بررسی کنید.

  پر جستجو ترین مطالب گوگل و سایت هفته به هفته و حتی روز به روز تغییر می‌کنند. عبارات فهرست شده در این بخش بسیار کلی هستند. در نتیجه، باید کلمات دیگر را هم در نظر بگیرید.

  نحوه دیدن مطالب پربازدید در گوگل با Google Trends
  برای بررسی کلمات کلیدی در گوگل می‌توانید از Google Trends استفاده کنید. این سایت قابلیت‌های بسیار زیادی دارد. در این سایت می‌تواند ترند گوگل امروز را در طی دوره‌های مختلف به صورت نمودار مشاهده کنید. علاوه بر این، می‌توانید کلمات کلیدی را با هم مقایسه کنید. امکان انتخاب مکان نیز وجود دارد. ترندهای روز و ماه نیز به شما نمایش داده می‌شود و می‌توانید مطالب سایت و… خود را بر اساس آن‌ها ایجاد کنید.

  برای شروع، روی فلش کوچک بالای صفحه و سمت راست بزنید و کشور موردنظر خود را انتخاب کنید. سپس در کادر کلمه کلیدی خود را وارد کنید. ممکن است کلمه کلیدی شما معانی مختلفی داشته باشد و در جاهای مختلف، کاربردهای متفاوتی داشته باشد. در این حالت با وارد کردن آن کلمه، دسته‌بندی‌های مختلف مربوط به آن را می‌توانید مشاهده کنید. در این مثال، ما واژه Apple را انتخاب کردیم. این واژه هم نام یک شرکت بزرگ است و هم نام میوه. علاوه بر این، می‌تواند معانی دیگری هم داشته باشد. ما در اینجا می‌خواهیم کیوردی را که مربوط به شرکت اپل است، انتخاب کنیم. در نتیجه، Apple
  را انتخاب می‌کنیم که زیر آن
  Technology company
  نوشته شده است.

  کلمات کلیدی پر جستجو

  حال گوگل ترند نمودارهایی را برایتان نمایش می‌دهد. در این قسمت، بخش‌هایی وجود دارند که می‌توانید آنان را با توجه به نیاز خود تغییر دهید و آمار آنان را مشاهده کنید:

  ۱: با وارد کردن کلمه کلیدی دیگر در این بخش، می‌توانید دو کلمه کلیدی را با هم مقایسه کنید.

  ۲: انتخاب کشور

  ۳: انتخاب زمان مانند یک ماه گذشته، امروز و…

  ۴: انتخاب دسته‌بندی مانند ورزشی، زیبایی، تکنولوژی

  ۵: انتخاب زمینه جستجو مثل تصویر، خبر و…

  کلمات کلیدی پر جستجو

  بخش دوم نحوه دیدن مطالب پربازدید در گوگل با Google Trends
  نمودار Interest over time نشان می‌دهد که میزان محبوبیت کیورد Apple چه تغییراتی در طول زمان داشته است. اگر نشانگر را روی نمودار ببرید، می‌توانید میزان جستجوی هر نقطه را مشاهده کنید. کمی پایین‌تر بروید. نقشه ایران را در بخش Interest by subregion مشاهده می‌کنید که با رنگ و جدول نشان داده شده است که کدام شهرها بیشتر از همه درباره Apple جستجو کرده‌اند. می‌توانید حالت نمایش این بخش را به شهر، استان و… تغییر دهید.

  نحوه دیدن مطالب پربازدید در گوگل

  نحوه دیدن مطالب پربازدید در گوگل

  وقتی که حالت مقایسه را انتخاب کرده باشید، نمودارها متفاوت خواهد بود و به صورت ترکیبی نمایش داده خواهند شد.

  بیشترین کلمات سرچ شده در گوگل

  به عنوان مثال، اگر Apple را با Facebook و Samsung مقایسه کنید، نمودار به هر کدامشان رنگی می‌دهد و آنان را در کنار هم مقایسه می‌کند.

  بیشترین کلمات سرچ شده در گوگل

  در پایین صفحه دو بخش به نام Related Queries و Related topics وجود دارد که در این بخش‌ها می‌توانید کیوردها و سوالات مربوط به موضوعات مرتبط با کلمه کلیدی خودتان را مشاهده کنید. می‌توانید روی این کلمات کلیک کنید تا نمودار و اطلاعات مربوط به آنان را مشاهده کنید.

  با زدن روی منوی سه خطی که در سمت چپ و بالا قرار دارد، می‌توانید وارد بخش Trending Searches شوید.

  بیشترین کلمات سرچ شده در گوگل

  در این بخش می‌توانید پر جستجو ترین مطالب گوگل را مشاهده کنید. با زدن روی REALTIME SEARCH TRENDS که در بالای صفحه قرار دارد، می‌توانید گزارش لحظه‌ای از ترندهای گوگل داشته باشید. با زدن روی Daily search trends می‌توانید مطالب محبوب را به صورت روزانه مشاهده کنید.

  بیشترین کلمات سرچ شده در گوگل

  سایت‌های آمارگیری دیگری هم وجود دارند که برای آشنایی با طرز کار با آنان می‌توانید به مطلب بهترین سرویس‌های آمارگیر جایگزین گوگل آنالیتیکس مراجعه کنید.

  در این مطلب از وب و روش‌های پیدا کردن بیشترین کلمات سرچ شده گوگل را معرفی نمودیم شما از کدام روش برای پیدا کردن کلمات پر جستجو در گوگل استفاده می‌کنید؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در بخش دیدگاه با ما در میان بگذارید
  yektanet.com

  https://anzalweb.ir/?p=112059
  برچسب ها keyword , بازدید سایت , ترند , جستجو گوگل , سرچ گوگل , کلمات کلیدی , کیورد , گوگل
  مطالب مرتبط
  مطالب پیشنهادیYektanet: Vaccine

  Like

 3. شبح باب نه تنها بر فراز ایران است به طور متوسط، گوگل در هر ثانیه بیش از ۴۰،۰۰۰ جستجو را پردازش می‌کند و این به معنای حدود ۳،۵ میلیارد جستجو در هر روز است. هر چند گوگل اکنون ۱۰۰ برابر بزرگ‌تر از سال ۱۹۹۹ است اما اما آنها
  ۱۰،۰۰۰
  بار سریع‌تر می‌توانند آن را به‌روز‌رسانی کنند
  گوگول به عنوان اولین موتور جستجو گر بزرگ دنیا محسوب میشه و بهترین موتور جستجو در دنیا #گوگل است و بعد از آن #یوتیوب و بعد از اون #وینکس میباشد
  https://taiziz.ca/2022/03/20/%d8%b4%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
  ..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s