مرقومات حضرت مبارکه ورقه علیا

و فیلم های برای آشنایی با آیین بهائی

One thought on “مرقومات حضرت مبارکه ورقه علیا

  1. این آقا میرزا محسن چیزگر از ما ل دنیا یک خا نه دارد هروقت که من پول نداشته با شم خا نه اش را به گرو می گذارد وپولی برای من می گیرد حالا خانه اش از رهن درآمد
    تا کی دوباره به #رهن برود خدا می داند …
    #حضرت_عبدالبها

    https://taiziz.ca/https://taiziz.ca/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s